ReadyPlanet.com


ข่าวฝากค่ะ การแข่งขันจัดสวนถาด ชิงถ้วยพระราชทาน คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดได้ค่ะ


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

การจัดสวนถาดประเภทสวนชื้น

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ สนามวัดศิริเจริญเนินหม้อ(โคกหม้อ) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

กติกาการแข่งขัน

          ๑.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องกำลังศึกษา  ในระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖หรือ ปวช.๓

          ๒.จำนวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ ๒ ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ควบคุมทีม ๑ ท่านพร้อมทั้งส่งเอกสารประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน

          ๓. การแต่งกายให้ใช้ชุดนักเรียนหรือนักกีฬาของสถาบันที่ส่งเข้าประกวด

          ๔.เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง

          ๕.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนำวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนถาดมาเอง ประกอบไปด้วย

    ๕.๑ ถาดที่ใช้จัดสวน ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๒๕ นิ้ว ไม่จำกัดรูปทรง

              ๕.๒ พันธุ์ไม้ที่ใช้จัดสวนถาด

              ๕.๓ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก ตกแต่งสวนถาด

              ๕.๔วัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดสวนถาด

 

หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

          สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารรับรองจากสถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

 

เกณฑ์การตัดสิน

          ๑.ความพร้อมของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์                                 จำนวน  ๕ คะแนน

          ๒.ความเหมาะสมของการเลือกใช้พันธุ์ไม้                                 จำนวน ๑๕ คะแนน

          ๓.ความเหมาะสมของการใช้วัสดุตกแต่งสวนถาด                         จำนวน ๑๐ คะแนน

          ๔.ความละเอียดและประณีตของผลงาน                                  จำนวน   ๕ คะแนน

          ๕.รูปแบบและความคิดสร้างสรรค์                                         จำนวน ๒๐ คะแนน

          ๖.ความสมดุลของสวนถาด                                                จำนวน   ๕ คะแนน

          ๗.ความกลมกลืนและความสวยงาม                             จำนวน ๑๐ คะแนน

          ๘.จุดเด่นของการจัดฯสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านเกิด      จำนวน ๑๐ คะแนน

          ๙.ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการจัดสวนถาด                       จำนวน ๑๐ คะแนน

          ๑๐.แนวคิดในการจัดสวนเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถชี้แจงได้        จำนวน ๑๐ คะแนน

         

 

รางวัลในการแข่งขัน

๑.รางวัลชนะเลิศ     ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   .                              ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

๒.รองชนะเลิศอันดับ ๑    ถ้วยเกียรติยศฯ ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๑,๕๐๐ บาท

๓.รองชนะเลิศอันดับ ๒    ถ้วยเกียรติยศฯ ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

๔.รองชนะเลิศอันดับ ๓    ถ้วยเกียรติยศฯ ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน    ๕๐๐ บาท

๕.ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับประกาศเกียรติคุณทุกทีม

 

หมายเหตุ

          ๑.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด จะไม่มีการอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น

          ๒.ผลงานที่เข้าประกวดจะต้องมีชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน และชื่อสถาบัน ติดอยู่ด้วย

          ๓.ทีมชนะในการประกวดทั้ง ๔ รางวัล ต้องนำผลงานขึ้นโชว์ บนเวทีกลาง และจะอนุญาต   ให้รับผลงานกลับได้ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น.เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ           

            กรุณาแจ้งเข้าร่วมการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดงานก่อนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๑๗๐๗๔๗๔, ๐๘๓-๐๖๔๖๔๖๔  หรือที่ Email : Email : Kuntholp@mittare.com

 

 Post by Admin :: Date 2012-07-10 14:21:45 IP : 27.55.8.199


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail
Authentication Code *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.